OK-Score Institute - real life sinds 2003

Deze web-site is vooral bedoeld om u behulpzaam te zijn bij het vinden van informatie over:

Het OK-Score model, sinds 2006 voorzien van een trade-mark®, ontstaat in 1997. Het oor­spron­kelijk doel is om mét ­­­het model ­­­een nieuwe Internationale Credit Rating Agency (C.R.A.) te doen rea­li­­se­ren. Tot 15 juli 2015 draagt de organisatie dan ook als naam “OK-Rating Insti­tu­te”. Per die datum wordt de handelsnaam ook formeel aan­ge­­past aan de feitelijke omstandig­he­den, zoals hieronder nader wordt toe­ge­licht.

Feitelijke omstandigheden
Een creditrating, die als methodiek intussen honderd jaar oud is, is géén resultante ­­uit bedrijfsratio’s en is al even­min het resultaat van een wetenschappelijk proces.­­­ Het is slechts een opinie die door werk­­­ne­­­mers ­­van een Credit Rating Agency ­­­­wordt geformeerd­. Opinies, die he­­laas ­óók mani­pu­leer­baar zijn zoals tijdens de kredietcrisis in 2008 over­duide­lijk aan het licht kwam. Ter voorkoming van een strafproces, werd aan één van de betrok­­ken CRA's een schik­king van $1 mil­­jard aangeboden.

Als direct gevolg van die schan­dalen én die foutieve ratings, heeft de Europese Commis­sie ­­per 2011 een toe­zicht­houder aangesteld om die rating­processen, lees de vorming van die opinies,­­­­ te gaan be­wa­ken. Dit Euro­pees orgaan­­­, Euro­pe­an Securities and Markets Authority (ESMA) genaamd, heeft regels op­­ge­steld om ­op de procedures ­tot het maken van ratings én de compliance daarover, toezicht te gaan hou­den. Pas indien die com­pliance én de pro­ce­­­­­­du­res volgens de ESMA-regels zijn, krijgt de betref­­fen­de C.R.A. een accre­­di­tatie.

Beperking accreditatie
Deze accre­­di­ta­tie geeft echter uit­slui­tend een oor­­deel over de com­plian­ce en de proce­dures, maar ont­­houdt zich vol­le­dig van een oor­deel over de KWALITEIT van de ratings (lees opinie), m.a.w. die opinie = rating kan vol­le­dig fout zijn! Dit kan dan vervol­gens weer tot de con­sta­te­ring leiden dat de operatie volgens protocol is uitgevoerd maar de patiënt......helaas over­­leden is. Lichtende voorbeelden zijn Enron, Lernout & Haus­pie, Worldcom, Ahold en vele andere.

Niet alleen de kwali­teit van de raters maar óók die van de andere bij de onderneming betrokken par­tij­en, zoals die van de ac­coun­­tants is in het geding. Zo werd bij de hiervoor ge­noem­de ondernemingen, noch bij Landis, Innoconcepts, Econ­cern, Imtech en Gront­­mij door de accountant aan de bel getrokken.

Verbeterde kwaliteit door inzicht met het OK-Score model
In tegenstelling tot een credit rating, is de OK-Score dus géén opinie, maar de uitkomst van een wiskun­dig proces met een standaard inputformulier dat vrij ter beschikking staat en een oordeel uitspreekt over de levensvatbaarheid van de betreffende onderneming.

Een con­struc­tieve dialoog met de ESMA van meer dan twee jaar (mei 2013-juni 2015) heeft er toe geleid ­­­dat de OK-Score, qualitate qua, ­­géén ESMA toezicht nodig hééft op zijn com­plian­­ce en proce­­du­res. De wiskundige systematiek met de vaste input op zich én het feit dat ­­de OK-Score te allen tijde door derden (cliënten, toe­zicht­­hou­ders of journalisten) kan wor­den gere­pro­­du­ceerd én dus getoetst, zorgt ervoor dat­­ de manipu­la­tie zoals bij ratings ­­het geval kan zijn, per definitie is uit­ge­­slo­ten. Uiteraard blijft het Institute wel de ISO 10674 normering en de IOSCO regels volgen.

Het is niet alleen deze objectieve output van het OK-Score model dat het kenmer­kende is van het ver­­schil met de traditionele ratingbureaus met hun 100 jaar oude methode van subjectieve opinie­vor­ming, maar in het bijzonder het verschil in kwaliteit met de door OK-Score gerealiseerde quan­tum­­sprong in betrouwbaarheid. Op het gebied van voorspellen van business failures kent het OK-Score model sinds het jaar 2000 ­­­­­namelijk een bewezen betrouwbaarheid van meer dan 98%.

Bewijs
Uiteraard zijn er altijd sceptici die menen dat bij betrouwbaarheidsaanspraken van >98% er sprake moet zijn van toevalligheden. Temeer daar men meent dat een voorspelling op basis van funda­men­tele bedrijfsanalyse onmogelijk meer “kan opleveren” dan een “betrouw­baar­heid” van onge­veer 80-82%. Deze discussie laat zich het beste vergelijken met de polemiek tussen ader­la­ten­de artsen over de techniek van het aderlaten in vergelijking met de huidige mogelijkheden van de MRI-scan.

Geldgevers
De geldgevers, maar vooral de institutionele beleggers laten zich vaak nog leiden door die “opinies” van de grote ratingbureaus, terwijl uit onderzoek blijkt dat deze ratings tussen de 35% tot 90% fou­ten bevatten. Maar ook hieraan komt een einde. De ESMA heeft aange­kon­digd (CRA-I, -II en -III), dat de Institu­tio­ne­le beleggers zich bij hun investeringsbeslissingen niet meer mogen laten leiden door de uitkom­sten van creditraters. Zij moeten eigen, dan wel ingehuurde syste­men gaan gebrui­ken om zelfstandig beslissingen over de levensvatbaarheid te kunnen nemen en daar­over verant­woor­ding te nemen én af te leggen.

Type fouten
Bij die hiervoor genoemde rating fouten zijn de volgende twee types van wezen­lijk belang.

Fouttype 1 : NON-DISCOVERY
De onderneming ondergaat een Business Failure en het is niet voortijdig (1-3 jaar) ontdekt.

Een Business Failure wordt daarbij beschouwd als een verplichte asset-stripping, verplichte herkapi­ta­lisatie, Chapter 11, default, faillissement, kortom alle omstandigheden waardoor de koers margi­na­­li­seert. “De patiënt wordt als gezond benoemd maar overlijdt binnen een tot drie jaar”

Fouttype 2 : FALSE-DISCOVERY
De onderneming wordt benoemd als extreem risicovol voor een Business Failure en is het in feite in het geheel niet. “De patiënt wordt als ernstig ziek benoemd en is na een tot drie jaar nog spring­levend”

Vergelijking
Binnen de wereld van de raters wordt er gewerkt met letters en bij de OK-Score met cijfers. De OK-Score klasse 10 is de laagste klasse en vergelijkbaar met de klasse C van de raters. Met gepaste trots infor­meren wij u over de kwaliteit die de OK-Score in de vijftien jaar van zijn bestaan in een korte vergelij­king tussen de slechtste klassen en de zogenaamde “non-investable” klasse. Dit zijn de klassen BB tot C van de raters en de klassen 9 en 10 van het OK-Score model.

Organization

Same classes

Results

Rating Organizations

Class C

62,9% NON DISCOVERY

OK-Score Institute

Class 10

1,59% NON DISCOVERY

Hoewel de feiten voor zich spreken betekent dit dat de ratingbureaus in de laagste credit-rating klasse bijna 40 x MEER fouten maken dan het OK-Score model.

De volgende vergelijking betreft het overzicht tussen de zogenaamde “non-investables”.

Organization

Same classes

Results

Rating Organization

Class BB-C Non investables

5% NON DISCOVERY

OK-Score

Class 9+10 Non-investables

0% NON DISCOVERY

Voor de klassen BB-C in de financiële wereld bekend staand als “non-investables” neemt door het gigantische volume van afkeur het foutenpercentage naar 5% weliswaar af: het steekt echter schril af ten opzichte van het 0,0 percentage van het OK-Score model.

Maatschappelijk nut
Mind you: we spreken over een maatschappelijke schade ­aan faillissementen van $6.000 miljard in de afgelopen twintig jaar! Een bedrag ­dat bij toepassing van de OK-Score voor een groot deel ­te voorkomen zou zijn geweest.

Bijzonder aanvullend maatschappelijk nut
Door het uitfilteren van ondernemingen in de “non investables” en “investables” genereren de be­staan­de ratingbureaus daarenboven een gigantische “waste”. U mag bijvoorbeeld NIET beleg­gen in de “NON INVESTABLES” en de bank verschaft aan deze onder­nemingen derhal­ve GEEN krediet. Dit levert een maatschappelijke vernietiging op zoals uit onder­staand diagram moge blijken. Concreet bete­kent dit dat er in de afgelopen jaren 100.000 onder­ne­min­gen TEN ONRECHTE op de strafbank gezet zijn.

Alleen al uit de groep “NON INVES­TA­BLES” zouden er 98.000 MEER aan het economisch proces hebben kunnen deel­nemen. Hieronder het diagram

Organization

Same Classes

Results

Rating Organization

Class C

73,8% FALSE DISCOVERY

OK-Score

Class 10

0,04% FALSE DISCOVERY

De ratingbureaus maken in deze categorie dus 1845 x MEER fouten.
Bij de non-investables wordt het beeld nog wranger

Organization

Same Classes

Results

Rating Organization

Class BB-C Non-investables

95,5% FALSE DISCOVERY

OK-Score

Class 9+10 Non-investables

0,04% FALSE DISCOVERY


De ratingbureaus maken in deze categorie dus 2387 x MEER fouten.

TOEPASSINGEN

Het OK-Score model wordt toegepast door de volgende doelgroepen

Particuliere investeerders
Het hiertoe met het OK-Score Institute samenwerkende Effectenhuis Commissionairs B.V. te Amsterdam zet daarbij het OK-Score model in als selectiemechanisme voor de aanschaf (als een buy advies) van aandelen bij OK-Klassen 1-6 en Corporate Bonds bij OK-Klassen 1-8 of de verkoop (als een sell advies) van aandelen bij OK-Klassen 7-10 en Corporate Bonds bij OK-Klassen 9-1

Bedrijven
  • Bedrijven die een eigen betrouwbare rating willen

  • Raden van Commissarissen in het kader van Risk-management

  • Raden van Bestuur in het kader van accountantscontrole


Accountants
Het eveneens met het OK-Score Institute samenwerkende European Rating House te Brussel biedt aan de andere partijen de OK-Score RATING aan.

De OK-Score RATING is de OK-Score mét daaraan toegevoegd de outlook voor de komende drie jaar in relatie met de door de onderneming gekozen strategie. De uitkomst is twintig keer zo betrouwbaar, twee keer zo snel en tegen 50% van de kosten van een creditrating beschikbaar. Zie www.europeanratinghouse.eu


WIE ZIJN WIJ
Het OK-Score Institute
Het OK-Score Institute met vestigingen in Rotterdam én Antwerpen is een onafhan­ke­lij­ke orga­ni­satie op het gebied van Credit Risks Assessments alsook op het gebied van bijzondere finan­ciële onder­­zoeken.

Het Institute werd eind 1997 opgericht en beschikt vanaf 1 januari 2003 over een licentie voor het uitgeven van de OK-Scores. Iedere opdrachtgever mag daarbij onvoor­waardelijk rekenen op profes­sio­naliteit, neutraliteit en respect voor de geldende normen. Zo erkent én handelt het Institute naar de door de IOSCO gestelde regelgeving en baseert het zijn procedure om tot een score te komen op de ISO 10674 norm.

Rechtspleging
Het moge duidelijk zijn dat ingevolge de veel strengere procedure regels bij voor­beeld bij rechtsentiteiten zoals het Openbaar Ministerie deze uitgangs­punten per definitie als een conditio sine qua non gelden.